Zákon o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. a neskorších zmien 84/2014 Z. z.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

Tie informácie o kupujúcom, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov predávajúci chráni v zmysle zákona. Kupujúci poskytnutím týchto údajov súhlasí s ich zhromažďovaním, uchovávaním, vyhodnocovaním a spracovávaním na obchodné a marketingové účely predávajúceho. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a písomne požiadať predávajúceho o odstránenie osobných údajov zo všetkých technických systémov predávajúceho. Toto sa netýka obchodných údajov vyžadovaných v zmysle daňových a účtovných zákonov. Údaje poskytnuté kupujúcim sú považované za dôverné a sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Predávajúci všestranne chráni záujmy kupujúceho, zachová mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky, zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho a neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretím osobám. Databázu údajov predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje tretej strane. Výnimkou je poskytnutie príslušných údajov k jednotlivej objednávke tretím subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (daňový úrad, colná správa, komerčná banka, účtovná a audítorská spoločnosť, Slovenská pošta, kuriérske služby, alebo zmluvný prepravca).